Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Mondd el véleményed, tapasztalatod a Társasház fórumon
részletek »

Társasház fórum

Írd le véleményed, tapasztalataid a(z) Társasház fórumon. Kérdezz bátran másoktól! Kellemes fórumozást kívánunk!

Fórum

Itt vagy: tarsashaz.tlap.hu » Társasház fórum
Keresett kifejezés
Keresés
Romansazky Ágoston2015.01.08. 12:38 | Válaszolok | #72883
Romansazky Ágoston

2013.10.23 után röviden: Fellebbeztem 2013. december 4-én. Mit akarok kérdezik kb. 2014. júliusában. Válaszom: a valótlan, nem bizonyított ítélet visszavonását, a befizetett
78.000 Ft visszafizetését, a társasháznak okozott kár megtérítését.
Ma 2015.01.08--a van. Ebben az évben 90 éves leszek, ha leszek.
Szívbeteg, Parkinzonkóros, stb. lettem, Az előírt gyógyszerek sokaságát szedem.
Ügyes fogás: megvárni a hamisan vádolt, elítélt alperes (társasházi tulajdonos) halálát. Halálozás után márt nem kell dönteni, illetve elhunyt, aki véleményt mert mondani saját tulajdonában folyó tevékenységekről, maqjd a bíróság hamis, valótlan vádjairól, mert az erősebb. Hányadik lehetek akit a Bíróság bizonyítékok nélkül hamisan elítélt ?
Visszavonultam. Közgyűlésre nem járok, de kérésem ellenére sem kapok közgyűlésen
készült (térítés ellenében) jegyzőkönyv másolatot. Kérdés, melyre nem várok választ:
miért lenne jobb a Bíróság hozzáállása a társasházi ügyekhez, mikor a társasházi tulajdonosoké sem különb. (közgyűlés, közös képviselő, Számvizsgáló Bizottság) Már 10 éves koromban tudtam:tapasztaltam mindig az erősebb győz ! Ágoston.

kismacko2014.10.13. 07:10 | Válaszolok | #72328
kismacko

Hátha valakit érdekel a Javaslat a tízemeletes magas földszinti szemétledobós házak külső szemét gyűjtés megoldására.

kukatarolo.ingyennet.hu

kis dorin2014.07.22. 11:10 | Válaszolok | #71174
kis dorin

szertnek meg taläni pistike szeremetem öröten kecskemet busz sor för dorina kedesem

tarsashazi.tulajdonos2014.07.21. 15:04 | Válaszolok | #71169
tarsashazi.tulajdonos

tessék írni a jegyzőnek. Fellebbezni a Kormányhivatalhoz, Igazságügyi Miniszternek stb. Csak a kitartás hozhat eredményt. Például:
??????????????????Város Önkormányzat Jegyzője.
Ügyszám: Tárgy: Törvényességi felügyeleti ellenőrzés
Ügyintéző: kezdeményezése a ????????..szám alatti
társasházzal szemben.
Melléklet: Megkeresés másolata
Tisztelt ??????????..Közös képviselő!
Tájékoztatom, hogy ????????????????????..szám alatti lakos megkereséssel fordult hatóságomhoz, melyben előadta, hogy a 2013.09.30. napján megtartott közgyűlésről szóló jegyzőkönyv másolatát , többszöri felszólítás ellenére sem kapta meg Öntől. ?????????.tájékoztatott a levelében arról is, hogy a társasház számlájára 2014.04.22.napján 1000 Ft. azaz ezer forintot fizetett be , a másolási díjat megelőlegezvén, melyről sz értesítést és az igazolást Önnek megküldte.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXII. törvény ( a továbbiakban Ttv.) 39. § (3) bekezdése alapján: \ A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet és arról ? a másolási költség megfizetésével- másolatot kérhet.\

Kérem, hogy a fent leírtak alapján a megtett intézkedésekről a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül osztályunkat írásban tájékoztassa.

Értesítem Önt továbbá, hogy a Ttv. 27/A § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a ???????????????????????????????.szám alatti - Társasház elnevezésű- társasházzal szemben hivatalból törvényességi felügyeleti ellenőrzést kezdeményezek.

27/A§(1) A társasház működésének a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági , hatósági eljárásnak van helye.
(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
Az ellenőrzési típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenörzött időszk:2012.01.01.-2014.06.30.

Kérem, hogy a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül az alábbi dokumentumokat, eredetben és másolatban is bocsássa a rendelkezésemre:
- közokiratba, magánokiratba,
foglalt alapító okiratot és módosításait , melyen , szerepel az ingatlan ?nyilvántartó hatóság érkeztető bélyegzője,
- a 2012, 2013,2014 évi közgyűlési meghívókat és mellékleteiket,
- 2012, 2013,2014 évi közgyűlési jegyzőkönyveket és mellékleteiket,
- a Közgyűlési Határizatok Könyvét,
- a közös képviselői tevékenység ellátására vonatkozóan a társasházzal kötött szerződést,
- a mennyiben közös képviselőként a társasházkezelői tevékenységet is folytat, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződést.
A közösa képviselő , iletve az intéző bizottság elnöke köteles a jegyzővelegyüttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával , valamint a helyszini ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.
Tájékoztatom, hogy az ellenőrzéstűrési kötelezettség megszegése, így az ellenőrzés során kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a társasház törvényes működésének hiányára vezet.
A Ttv. 27/A.§ (4) bekezdése alapján , ha a jegyző a működés szabálytalanságát állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági közlés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A bíróság a jegyző keresete alapján , ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő ill. az intéző bizottság jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, - százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intéző bizottság elnökét és tagjait.
A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli.
A jegyző megbízásából Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Osztályvezetője.
Aláírás és bélyegző.


tarsasházi tulajdono2014.07.04. 14:51 | Válaszolok | #70790
tarsasházi tulajdono

Ez így igaz!
Nincs miért jajgatni!
Köszönöm Kovács Béla Sándor
Többször merült fel vita arról, hogy a társasház vagy lakásszövetkezet ingatlan tulajdonosa, tagja milyen mértékben tekinthet be a társasház vagy lakásszövetkezet irataiba.
Több másodfokú bírósági ítélet is kimondta, hogy a társasházban vagy lakásszövetkezetben tulajdonnal rendelkező személyek teljes mértékben, korlátozás nélkül betekinthetnek a társasház vagy lakásszövetkezet irataiba és azokról - a másolási díj megfizetése ellenében - másolatokat kérhetnek. Ezen igényüket a társasház közös képviselője vagy intézőbizottsága, lakásszövetkezet esetében az igazgatóság vagy ügyvezető elnök (képviseleti jogosultsággal bíró személyek)jogszerűen nem tagadhatják meg.
PTK 3:3. § [A jogi személyek általános szabályainak alkalmazása]
(1) A jogi személy általános szabályait kell alkalmazni, ha e törvény az egyes jogi személy típusokkal kapcsolatban eltérően nem rendelkezik.
(2) A jogi személy általános szabályait megfelelően alkalmazni kell az e törvényben nem szabályozott típusú jogi személyre.
(3) Ha jogszabály nem jogi személy szervezeteket polgári jogi jogalanyisággal ruház fel, e jogalanyokra a jogi személyek általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.
PTK. 3:23. § [Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség]
(1) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(2) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

Hirdetés
Attila2014.06.09. 11:11 | Válaszolok | #70166
Attila

Számlaképes fűkaszálást vállalok Budapesten és környékén. 70/949-4624

Oladi-lakótelepi2014.04.11. 14:07 | Válaszolok | #69106
Oladi-lakótelepi

Szombathelyen az Oladi-lakótelepen a Kodály Zoltán utca 12-es számú tízemeletes társasházában sajnos van néhány nagyon bunkó, tahó, hülye lakó. Nekik az a legfőbb szórakozásuk, hogy rendszeresen szándékosan kiakasztják a liftajtót és ezzel bosszantsák és zaklassák a többi lakót.

dino662014.04.10. 20:01 | Válaszolok | #69087
dino66

Kedves Fórumozók
Tanácsot szeretnék kérni. 5 lakásos házról beszélünk. Gond van a társasház alapításával. Van lakás, ami 43 m2-es és 30 m2 a terasza és értéke 15 mft. Van lakás, ami 72 m2-es és 6 m2-es a terasza értéke 20 mft. A nagy terasszal rendelkezők 100%-ban be akarják számolni a teraszuk méretét, hogy ezzel nagyobb tulajdoni hányadot szerezzenek. Az-az a 43 m2-es lakás 73/ akármennyid hányadot, míg a 72 m2-es lakás pedig 78/ akármennyid hányadot szerezne, a közösből Ezt nem tartom reálisnak. Mert így egy lényegesen olcsóbb és kisebb lakás nagyobb tulajdon hányadot tud szerezni? Sajnos nem találok, erre vonatkozó egyértelmű jogszabályt ezért kérnék valami konkrét erre vonatkozó szabály leírásában segítséget.
Nagyon köszönöm.

Szab2014.02.08. 11:51 | Válaszolok | #67943
Szab

Kedves Fórumozók!

10 emeletes társasházban lakok, ahol kívül, a folyosón, de a szobám falára

felszerelt ajtórács található. Ez csak a szomszéd ajtója előtti beugró teret

zárja le, aki tárolásra (hűtő, szekrény,stb.) használja ezt a részt. Az OTSZ

szerint ez már abszolút szabálytalan, mert éghető dolgot tárol a folyosón és

olyan ráccsal van elválasztva a lakásától, amit ráadásul zár, leszűkíti a

teret, stb., de úgy gondolom, egyébként is a lépcsőház és a folyosó nem egy

lakáshoz tartozik. Nekem ezzel nem is lenne bajom, DE a rács ahogy említettem

a szobám falára van felszerelve, ami ki-be csukásnál olyan idegesítő és

hangos, hogy már elviselhetetlen, egy nap kb 100-szor mennek ki be a rácson

keresztül, sokszor este 11 óra után is és a fémes csapódásra riadok fel a

feleségemmel. Azt már ugye nem is említem, hogy mivel tárolásra használja az általa lezJeleztem ezt a problémát felé, de nem történt semmi.
Érdeklődni szeretnék ezzel a problémámmal kapcsolatban, hátha már más is

találkozott hasonló esettel vagy tud segíteni, persze hivatalos, jogi,

legális keretek között. Elköltözni ezért nem fogok! :)
Köszönöm a válaszokat!

Romanszky Ágoston2013.10.23. 12:31 | Válaszolok | #66101
Romanszky Ágoston

Nem merek már se látni, se hallani, se beszélni ! Udvariasan megírtam a Társasház Szervezeti Működési Szabályzata alapján a közös képviselőnek, hogy mit művel (Pl. az éves elszámolásban nem egyezik a tárgyévi nyitókészlet az azt megelőző év zárókészletével, a tulajdonsoknál sem, stb.)
A közgyúlés mindent elfogadott. A Kft. beperelt, hogy sértegetem. 27 hónap, 9 tárgyalás a Bíróságon. Nagyon szép Bírónő, jóképű, fiatal Ügyvéd a Felperesek helyett, alperes egy 88 éves cukros, infaktusos, parkinzonkórós, mozgássérült, félsűket, félvak társasházi tulajdonos. Elvesztettem a pert. én a tulajdonos, aki fizeti részben a közös képviselőt, stb. Mivel félsűket vagyok, meg kell várni a végső határozatot írásban. Majd közlöm. De fizethetek bánatpénzt, mert az Ügyvéd végig hazudta a pert. Ez olyan per volt, ahol a Felperesnek nem kellett semmit sem bizonyítani. Csak rágalmazni. Viszont a bírónő nagyon csinos volt.

De fent sem különbek, viszont sokan vannak.

Új hozzászólás küldés

*
Neved
*
Üzeneted
15000 karaktert írhatsz még
Kép
(.jpg, .gif, .png formátum)
Küldés
Tuti menü