Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Válasz hozzászólás írása Társasház fórum 71169 számú bejegyzésére
részletek »

Válasz üzenet írás Társasház fórum 71169 számú bejegyzésére

Írd le véleményed, tapasztalataid a(z) Társasház fórumon. Kérdezz bátran másoktól! Kellemes fórumozást kívánunk!
Fórum
Itt vagy: tarsashaz.tlap.hu » tarsashaz.tlap.hu fórum » írás a fórumra

Új hozzászólás küldés

*
Neved
*
Üzeneted
15000 karaktert írhatsz még
Kép
(.jpg, .gif, .png formátum)
Küldés
Válasz üzenet küldése tarsashazi.tulajdonos hozzászólására
tessék írni a jegyzőnek. Fellebbezni a Kormányhivatalhoz, Igazságügyi Miniszternek stb. Csak a kitartás hozhat eredményt. Például:
??????????????????Város Önkormányzat Jegyzője.
Ügyszám: Tárgy: Törvényességi felügyeleti ellenőrzés
Ügyintéző: kezdeményezése a ????????..szám alatti
társasházzal szemben.
Melléklet: Megkeresés másolata
Tisztelt ??????????..Közös képviselő!
Tájékoztatom, hogy ????????????????????..szám alatti lakos megkereséssel fordult hatóságomhoz, melyben előadta, hogy a 2013.09.30. napján megtartott közgyűlésről szóló jegyzőkönyv másolatát , többszöri felszólítás ellenére sem kapta meg Öntől. ?????????.tájékoztatott a levelében arról is, hogy a társasház számlájára 2014.04.22.napján 1000 Ft. azaz ezer forintot fizetett be , a másolási díjat megelőlegezvén, melyről sz értesítést és az igazolást Önnek megküldte.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXII. törvény ( a továbbiakban Ttv.) 39. § (3) bekezdése alapján: \ A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet és arról ? a másolási költség megfizetésével- másolatot kérhet.\

Kérem, hogy a fent leírtak alapján a megtett intézkedésekről a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül osztályunkat írásban tájékoztassa.

Értesítem Önt továbbá, hogy a Ttv. 27/A § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a ???????????????????????????????.szám alatti - Társasház elnevezésű- társasházzal szemben hivatalból törvényességi felügyeleti ellenőrzést kezdeményezek.

27/A§(1) A társasház működésének a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági , hatósági eljárásnak van helye.
(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.
Az ellenőrzési típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Ellenörzött időszk:2012.01.01.-2014.06.30.

Kérem, hogy a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül az alábbi dokumentumokat, eredetben és másolatban is bocsássa a rendelkezésemre:
- közokiratba, magánokiratba,
foglalt alapító okiratot és módosításait , melyen , szerepel az ingatlan ?nyilvántartó hatóság érkeztető bélyegzője,
- a 2012, 2013,2014 évi közgyűlési meghívókat és mellékleteiket,
- 2012, 2013,2014 évi közgyűlési jegyzőkönyveket és mellékleteiket,
- a Közgyűlési Határizatok Könyvét,
- a közös képviselői tevékenység ellátására vonatkozóan a társasházzal kötött szerződést,
- a mennyiben közös képviselőként a társasházkezelői tevékenységet is folytat, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződést.
A közösa képviselő , iletve az intéző bizottság elnöke köteles a jegyzővelegyüttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával , valamint a helyszini ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.
Tájékoztatom, hogy az ellenőrzéstűrési kötelezettség megszegése, így az ellenőrzés során kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a társasház törvényes működésének hiányára vezet.
A Ttv. 27/A.§ (4) bekezdése alapján , ha a jegyző a működés szabálytalanságát állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági közlés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A bíróság a jegyző keresete alapján , ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő ill. az intéző bizottság jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, - százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intéző bizottság elnökét és tagjait.
A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli.
A jegyző megbízásából Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Osztályvezetője.
Aláírás és bélyegző.


Tuti menü